header1.jpg

Priėmimo tvarka

  1. Apgyvendinimo socialinės globos namuose tvarka:

1.1 Aknystos socialinės globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589) ir kitais galiojančiais teisės aktais;

1.2. Aknystos  socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis, ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis  arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
1.3. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;

1.4 Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos įstaigoje, priima Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;

1.5 Miesto (rajono) savivaldybės administracija, priėmusi sprendimą siųsti asmenį į globos namus, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar dalininku (savininku) yra Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, sprendimo kopiją išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau -  Neįgaliųjų reikalų departamentas).

1.6 Prieš apgyvendinant asmenį į globos namus, Neįgaliųjų reikalų departamentas išrašo asmens siuntimą į globos namus;

1.7 Siuntimas per 3 darbo dienas nuo jo išrašymo dienos pateikiamas (išsiunčiamas) asmeniui (globėjui, rūpintojui). Siuntimo kopija pateikiama Globos namams, į kuriuos asmuo siunčiamas. Siuntimo kopija pateikiama savivaldybei, priėmusiai sprendimą dėl socialinės globos asmeniui skyrimo. Išrašytas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų nuo jo įteikimo asmeniui dienos. Institucija, išrašiusi siuntimą, gali galiojimo terminą pratęsti, jeigu asmuo  raštu pateikia neginčijamas objektyvias priežastis, dėl kurių jis per nurodytą laiką negali apsigyventi Globos namuose. Jeigu asmuo neapsigyvena Globos namuose per siuntimo galiojimo terminą, sprendimas skirti socialinę globą pripažįstamas netekusiu galios.

1.8 Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į asmenų eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, kurią sudaro ir tvarko Neįgaliųjų reikalų departamentas.

1.9 Į socialinės globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis arba jiems diagnozuota ūmi psichozė. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo arba gydančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai yra saugomas asmens byloje.

  1. Dokumentai, pateikiami priimant į globos namus:

2.1. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

2.2.  Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nukreipimas dėl apgyvendinimo globos namuose (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų);

2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi LR);

2.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

2.5. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, neįgaliojo pažymėjimas);

2.6. Specialiojo nuolatinio poreikio (specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma SPS-1 arba nuolatinės priežiūros (pagalbos) SPP-2 nustatymo pažyma), jeigu specialieji nuolatiniai poreikiai yra nustatyti;

2.7. Darbingumo lygio pažyma; 

2.8. pažyma apie gaunamos pensijos dydį;

2.9. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

2.10. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

2.11. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

2.12. savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;

2.13. teismo nutartis (jei asmuo yra neveiksnus ar ribotai veiksnus);

2.14. kompensuojamų vaistų pasas;

2.15  kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;

  1. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

3.1. tarp asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir socialinės globos namų – Socialinių paslaugų teikimo sutartis - kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos;

3.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

3.3. sutartis gali būti ir trišalė, sudaroma tarp globos namų, asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir savivaldybės, kurios sprendimu asmuo apgyvendinamas – Trišalė sutartis dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas;

3.4. iki sutarties pasirašymo būsimasis gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai  turi galimybę apsilankyti globos namuose, susipažinti su jų teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie personalą ir kita.

  1. Socialinės globos mėnesio kaina vienam asmeniui

Metai

Socialinės globos kaina,

Eur/mėn.   asmeniui be sunkios negalios

Socialinės globos kaina,

Eur/mėn.   asmeniui su sunkia negalia

2018

546,00 

629,00 

2019 610,00 690,00