Privatumo laikymosi taisyklės

PATVIRTINTA Aknystos socialinės globos namų direktoriaus

2016m.gruodžio 19 d. įsakymuNr.98

 

PRIVATUMO LAIKYMOSI TAISYKLĖS

I.          Bendrosios nuostatos

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus rekomendacijomis, pateiktomis 2016 m. liepos 20 d. ataskaitos Nr. 2016/1-4030 punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. liepos14 d. įsakymu Nr. A1-377 patvirtinto Socialinės globos normų aprašo 4 priedu, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus teisių konvencija, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu.

2.   Privatumo laikymosi taisyklės taikomos Aknystos socialinės globos namų personalui.

3.   „Kiekvienas asmuo turi teisę į tai,kad būtų gerbiamas jo privatus ir šeimos gyvenimas, būsto neliečiamybė ir susirašinėjimo slaptumas“ (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnis).

4.   Gyvenimo  sąlygos  esant  privatumo  trūkumui  gali  sukelti  neigiamus  išgyvenimus socialinės globos įstaigų gyventojams (Europos konvencijos 8 straipsnis).

5.   Įstaiga rūpinasi ,kad žinios apie žmogaus teisę  įprivatumą būtų periodiškai teikiamos

įstaigų darbuotojams, taip pat ir gyventojams.

II.         Dėl  privatumo  užtikrinimo  gyvenamuosiuose  kambariuose

1.   Asmenys apgyvendinami tik tam pritaikytose patalpose.

2.   Apgyvendinant derinami kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant asmens pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno asmens sugebėjimą prisitaikytiprie gyvenamojo kambario kaimyno.

3.   Gyventojams  sudaroma  galimybė  gyventi  patogioje,  neapkrautoje  erdvėje:  viename

kambaryje gyvena 1-3 asmenys, ne daugiau kaip 4 slaugomi asmenys.

4.    Socialinės globos įstaigos personalas į kambarį gali įeiti tik pasibeldęs.

5.   Gyvenamosiose  patalpose  negali  būti  įrengiamos  filmavimo  kameros,  netaikomi  kiti

stebėjimo būdai.

6.   Gyventojams  sudaroma  galimybė  užsirakinti  savo  asmenines  gyvenamąsias  patalpas

(jeigu, įvertinus jų savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jų ar kitų asmenų saugumui).

7.   Gyvenamųjų  patalpų užraktai techniškai tvarkingi.

8.   Gyventojai turi būti išmokyti naudotis gyvenamųjų patalpų užraktais.

9.   Įstaigos darbuotojai turi gyvenamųjų patalpų užraktų atsarginius raktus.

10. Gyventojams sudaroma  galimybė saugiai  laikyti  asmeninius  daiktus,  užsirakinti  savo spintą ar spintelę (jeigu, įvertinus jų savarankiškumą, tai nesudaro pavojaus jų ar kitų asmenų saugumui). Gyventojas turi savo atskirą raktą.

11.  Kiekvienam gyventojui įrengta atskira rakinama vieta asmeniniams daiktams saugoti.

12. Miegamuosiuose kambariuose ant langų yra pakabinamos užuolaidos, roletai ir pan.

              III.       Dėl  galimybės individualizuoti  gyvenamąjį  kambarį

1.   Gyvenamosios aplinkos jaukumui bei individualiai erdvei sukurti asmeniui sudaryta galimybė turėti kambaryje savo baldų ir kitų asmeninių daiktų: nuotraukų, paveikslų, laikrodžių ir kt. (jei tai nesudaro pavojaus jo ar kitų asmenų saugumui).

IV.        Dėl  privatumo  užtikrinimo  atliekant  asmens  higieną

1.   Asmens  higienos  patalpos  –  tualetai,  prausimosi/maudymosi  patalpos  turi  vidinius

užraktus.

2.   Asmens higienos patalpų užraktai įmontuoti taip, kad prireikus, darbuotojai galėtų patekti į patalpą.

3.   Atsižvelgiant į galimybes, naujai rekonstruojant gyvenamąsias patalpas, tualeto ir dušo ar vonios patalpos bus įrengtos prie kiekvieno gyvenamojo kambario arba ne daugiau kaip prie trijų gyvenamųjų kambarių (išskyrus tuos, kuriuose apgyvendinami sunkią negalią turintys asmenys).

4.   Slaugomam asmeniui   kasdienės higienos (keičiant sauskelnes, apiprausiant) ar kitos reikalingos pagalbos metu, esant poreikiui, asmens gyvenamajame kambaryje sudaroma privati erdvė naudojant mobiliąją širmą.

5.    Slaugomų asmenų privatumui užtikrinti, esant poreikiui, prie lovų įrengtos užuolaidinės pertvaros, kurios kasdienės higienos (keičiant sauskelnes, apiprausiant) ar kitos reikalingos pagalbos metu užtraukiamos.

6.    Asmens higienos patalpose įrengtos dušo kabinos yra su nepermatomomis pertvaromis.

7.   Prausimosi/maudymosi patalpose kiekvienas asmuo turi atskirą kabyklą rankšluosčiui, pastovią vietą pasidėti higienos reikmenims.

        V.  Dėl  galimybės privačiai  bendrauti  su  artimaisiais,  kitais  gyventojais

1.    Socialinės globos įstaiga tarpininkauja, kad asmuo palaikytų arba atkurtų nutrūkusius ryšius su šeimos nariais, artimaisiais giminaičiais, draugais, pažįstamais   (jei tai neprieštarauja asmens interesams).

 

2.   Esant poreikiui, asmeniui yra sudaromos galimybės tiesiogiai bendrauti laiškais (gauti ir siųsti laiškus), naudotis įvairiomis ryšio priemonėmis (telefonu, internetu).

3.   Asmenys turi   galimybę būti lankomi šeimos ir draugų. Sudarytos tinkamos sąlygos nekliudomai bendrauti su savo artimaisiais bei su kitais gyventojais: įrengtas poilsio (svečių) kambarys.

VI.        Dėl  galimybės  porai  gyventi  kartu,  lytinio  švietimo

1.   Neribojama teisė į šeimos sukūrimą santuokos pagrindu pačių asmenų apsisprendimu, sudaromos šeimai tinkamos gyvenimo sąlygas.

2.   Neribojama teisė į šeimos sukūrimą be santuokos pačių asmenų apsisprendimu, grindžiamą pastoviais emocinio prieraišumo, tarpusavio supratimo, atsakomybės, pagarbos bei savanorišku apsisprendimu prisiimant tam tikras teises ir pareigas.   Sudaromos šeimai tinkamos gyvenimo sąlygos.

3.   Gyventojams pageidaujant, teikiama informacijaapie seksualinę ir reprodukcinę sveikatą,

teikiama ginekologo konsultacija.

VII.       Dėl  informacijos  konfidencialumo

1.   Socialinė sglobos įstaiga garantuoja, kad personalas užtikrins informacijos apie asmenį, jo globėją, rūpintoją, šeimos narius ar artimuosius giminaičius konfidencialumą.

2.   Laikymasis  konfidencialumo  įtvirtintas  darbuotojų  pareiginiuose  nuostatuose,  darbo

tvarkos taisyklėse.

VIII.    Dėl  privatumo  užtikrinimo  atliekant  medicinines  apžiūras

Globos namų gyventojams teikiama kvalifikuota sveikatos priežiūra. Medicinos darbuotojai gerbia globos namų gyventojų asmens privatumą.

Globos namų gyventojai slaugomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. Kiekvienas globos namų gyventojas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir sveikatos priežiūros įstaigos personalo pagarbų elgesį teikiant paslaugas globos namų gyventojui bei jam mirus.

Kiekviena intervencija į globos namų gyventojo sveikatą, įskaitant tyrimus, yra atliekama

laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

Globos namų gyventojų apžiūra ar konsultacijos atliekamos bendrosios slaugytojos kabinete arba procedūriniame kabinete, nevaikštantys gyventojai apžiūrimi savo gyvenamuosiuose kambariuose. Apžiūros metu patalpoje būna tik gydytojas ir gyventojas, esant reikalui, gyventojui sutikus, gali dalyvauti ir kitas medicinos personalas. Apžiūrint gyventojus kambariuose, procedūriniame kabinete yra naudojamos širmos.

Visa informacija apie globos namų gyventojo sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie globos namų gyventoją laikoma konfidencialia net ir po globos namų gyventojo mirties.

Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarką nustato  Lietuvos  Respublikos

įstatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktai. Konfidenciali  informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint raštišką globos namų gyventojo sutikimą arba jei tai numato Lietuvos Respublikos įstatymai.

Globos namuose paciento teisę į privatumą bei tinkamą sveikatos priežiūrą nustato Aknystos socialinės globos namų sveikatos priežiūros padalinio vidaus tvarkos taisyklės, Aknystos socialinės globos namų medicininių dokumentų pildymo tvarka.